Prawnik to osoba, która musi mieć ukończone studia prawnicze i zdobyć tytuł magistra prawa. Wśród innych prawniczych specjalizacji takich jak adwokat czy radca prawny, prawnik jest najniższy rangą. W związku z tym, że nie ma przepisów, które regulują jego status, traktowany jest jako podmiot, który ma swoją działalność gospodarczą, a świadczone przez niego usługi obejmują doradztwo prawne. Może więc prowadzić kancelarię prawną, w której udzielać będzie porad prawnych. Jednocześnie nie podlega kontroli ze strony żadnych organów nadzorczych, czy organów samorządowych.

Brak kontroli i nadzoru

Prawnika nie obowiązuje także kodeks etyki zawodowej i w tym zakresie nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie jest również zobligowany do zachowania tajemnicy zawodowej i w każdej chwili może składać zeznania jako świadek w sprawach, które dotyczą jego klientów.

Ponadto prawnik nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w przeciwieństwie do adwokata czy radcy prawnego). To rodzaj gwarancji, jaki daje się klientom jako zabezpieczenie przed błędami, czy uchybieniami prawnika w czasie prowadzonych dla nich spraw.

Ograniczona reprezentacja klienta przed sądem

Jeśli chodzi o reprezentację przed sądem, to prawnik nie może występować jako profesjonalny pełnomocnik. Jest bowiem część spraw, w których reprezentować klienta mogą tylko adwokat albo radca prawny, a dotyczą one np. prawa karnego, karnoskarbowego, postępowań przed sądami administracyjnymi. Toczyć się mogą przed takim organami jak np. Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny.

Reprezentacja klienta może mieć miejsce tylko i wyłącznie wówczas, gdy prawnik ma podpisaną stałą umowę na zarządzanie jego majątkiem.

Kiedyś prawnik bez tytułu radcy prawnego czy adwokata grzecznościowo nazywany był „mecenasem”. Dziś to sformułowanie raczej odnosi się do adwokata i radcy prawnego, jako termin zwyczajowy, którym posługuje się np. w pismach, niemający przy tym żadnego umocowania prawnego.

Prawnik, w każdej chwili może zrobić dalszą specjalizację zawodową i zostać np. adwokatem lub radcą prawną.