Wszelkie kwestie, jakie związane są z pracodawcami, pracownikami a pracą zarobkową reguluje prawo pracy. Pracownikiem jest osoba fizyczna, zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub mianowania, powołania, bądź wyboru. Pracodawcą może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, spełniająca przy tym wymogi społeczne i prawne, zatrudniająca pracownika. Obie strony łączy stosunek pracy, czyli więź prawna.

Przepisy prawa pracy nie dotyczą jednak:

  • pracy świadczonej na własny rachunek,
  • pracy wykonywanej w ramach czynów społecznych,
  • pracy realizowanej w ramach umów cywilnoprawnych takich jak np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa agencyjna,
  • pracy świadczonej w ramach służb mundurowych, czyli żołnierzy zawodowych, policjantów, pracowników służby więziennej, służby celnej itd.

Stosunki pracy i stosunki społeczne

Przedmiotem prawa pracy, poza stosunkami pracy - są też stosunki społeczne, czyli te, które związane są np. z promocją zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz wynikają ze sprawowania przez właściwe organy nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawcę. Prawo pracy obejmuje także procesy związane z rozstrzyganiem indywidualnych sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcami, bądź tych, które mają charakter zbiorowy. W tym ostatnim przypadku stronami są np. związki zawodowe, organizacje pracodawców. Kwestie sporne dotyczyć mogą np. niewypłacanych nadgodzin, zaległych wynagrodzeń, molestowania seksualnego, mobbingu, zwolnienia niezgodnie z prawem, przywrócenia do pracy oraz wielu innych przypadków.

W zakresie różnych spornych kwestii przydać się może pomoc prawnika czy adwokata specjalizującego się w prawie pracy. W dzisiejszych czasach coraz więcej spraw związanych z prawem pracy trafia na wokandę. Pracownicy są bardziej odważni i kiedy mają miejsce wykroczenia przeciwko ich uprawnieniom, zaczynają walczyć o swoje prawa w sądzie. Również i pracodawcom przydaje się na co dzień pomoc prawnika lub adwokata, zwłaszcza w kwestiach, które dotyczą bezpośrednio zatrudnianych przez nich osób – od przygotowania/analizowania umów o pracę aż po reprezentację na wokandzie.